Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen
 

Kwaliteits Bureau Sociale Geneeskunde


OVER EIF & KBSG

Waarom doen we eigenlijk EIF?

Het college geneeskundig specialisme (CGS) heeft vanwege onrust en druk vanuit de politiek en media extra herregistratie-eisen opgesteld. Het is de bedoeling om zo het vertrouwen van de maatschappij in artsen te versterken. Daarom zijn er nu - naast eisen aan nascholing - regels gericht op zelfevaluatie. De wetenschappelijke verenigingen zagen deze nieuwe regels aankomen. Om de leden daarbij te helpen, ontwikkelden de wetenschappelijke verenigingen GAV, KAMG en NVVG EIF. Randvoorwaarde was dat het eenvoudig, ondersteunend en gericht op professionalisering moet zijn.

 
Wat is het verschil tussen Mijn persoonlijk EIF dossier (Scorion) en Mijn KBSG?

Scorion: mijn persoonlijk EIF dossier

In Mijn Persoonlijk EIF dossier werkt u aan uw Persoonlijk OntwikkelPlan. Dit is het dossier waar u voor de herregistratie in werkt om o.a. de voortgang van uw ontwikkeldoelen te verwerken of een MSF uit te zetten bij feedbackgevers.

Mijn persoonlijk EIF dossier maakt gebruik van de software Scorion. In dit Scorion dossier werkt u gedurende de herregistratie cyclus tot uw eerstvolgende datum van herregistratie, na de ingroeiperiode tot 2024 is dit 5 jaar. U krijgt voor toegang tot dit dossier een persoonlijke inlognaam en code (waarin uw BIG nummer verwerkt is). Om toegang te krijgen tot dit digitale dossier (Scorion), moet u zich aanmelden bij KBSG via www.kbsg.nl. Na betaling van het inschrijvingsgeld ontvangt u inlogcodes voor uw dossier (Scorion). Dit kan een paar dagen duren, dit in verband met de administratieve verwerking.

Zie ook de handleiding voor Scorion op https://www.kbsg.nl/hoe-werkt-scorion

Inloggen Scorion: https://apps.parantion.nl/scorionx/#/login

 

Mijn KBSG: administratieve en financiële zaken

Mijn KBSG is gekoppeld aan de administratie van het KBSG en dient voor administratieve en financiële zaken, zoals uw persoonlijke gegevens, rekeningen en betalingen. U hoeft daar alleen gebruik van te maken als er incidenteel gegevens moeten worden aangepast of betalingen gedaan moeten worden. U krijgt daarvoor een aparte inlognaam en code.

Inloggen Mijn KBSG: https://www.kbsg.nl/mijn-kbsg/login

 
Hoe moet ik inloggen in mijn persoonlijk EIF dossier?

In de handleiding EIF-dossier staat beschreven wat u in Scorion kunt doen. De handleiding vindt u onder de knop ‘Hoe werkt Scorion’ (https://www.kbsg.nl/hoe-werkt-scorion)

 • De eerste keer meldt u zich eerst aan bij KBSG via de knop Inschrijven EIF rechts in het scherm op www.KBSG.nl.
 • De gegevens van het inschrijfformulier in Mijn KBSG worden geëxporteerd naar Scorion. Het is dus belangrijk om de gegevens goed en compleet in te vullen. Let op dat herregistratie- en geboortedatum goed genoteerd worden, gebruik het kalender ikoontje (rechts van invulveld)
 • Na betaling van het inschrijfgeld ontvangt u een mail van het secretariaat KBSG met de inloggegevens voor Scorion
 • Log in op Scorion via de knop ‘Inloggen bij Scorion’ in de menubalk
 • U kunt nu werken in uw persoonlijk EIF dossier

Als u een herregistatiecyclus hebt afgerond wordt de set  met formulieren afgesloten en moet u een nieuwe set aanvragen via het KBSG

 
Waarom kan ik niet inloggen in Scorion?

logo-ie-100x100Wanneer u inlogt in Scorion en daarbij gebruik maakt van Internet Explorer, loopt u grote kans daarbij problemen te ondervinden. Scorion ondersteunt Internet Explorer niet meer. Het is technisch verouderd en Microsoft heeft aangekondigd geen nieuwe versies van Internet Explorer meer op de markt te brengen.

Voor Scorion dient u moderne browsers te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Microsoft Edge of Safari (voor Mac).

Sommige bedrijven (bv. UWV) verhinderen inloggen op Scorion in verband met veiligheidsmaatregelen. In deze gevallen moet u de systeembeheerder van uw organisatie vragen de instellingen aan te passen en Scorion aan te merken als een veilige website. Vaak kunt u dan wel inloggen via een privé computer.

 

OVER HET DIGITAAL PORTFOLIO EN DE EVALUATIE

Als sociaal geneeskundige wil ik niet alleen 'beoordeeld' worden op functioneren in de arts/cliënt- relatie maar ook op mijn functioneren/invloed op het niveau van groepen in de bevolking. Hoe doe ik dat?

Daarvoor kun je een multi-source feedback instrument gebruiken. Zo kan bijvoorbeeld een arts M&G die bezig is met een beleidsopdracht een multi-source feeback vragen aan de stakeholders. Ook kun je bijvoorbeeld het vrijblijvende instrument ‘Evaluatie: Medische Beleidsadvies’ gebruiken.

 
Hoe krijg je goed zicht op blinde vlekken als zelfstandig werkende 'eenpitter'?

Onderdeel van EIF is zelfevaluatie. Ook is er een instrument voor multi-source feedback. Daarnaast ga je aan de slag met het evalueren van je eigen functioneren binnen een ICT-groep. Met je collega’s in deze groep bespreek je onder meer de resultaten van de zelfevaluatie en de multi-source feedback. Op deze manier kan ook de zelfstandig werkende ‘eenpitter’ met een open houding zicht krijgen op zijn blinde vlekken.

 
Mijn leidinggevende vraagt naar inzicht mijn portfolio. Moet ik het met hem/haar delen?

Nee. Sterker, de wetenschappelijke verenigingen en het KBSG raden het delen van het hele portfolio met een leidinggevende zelfs af. Vanuit de regelgeving hoef je hierover geen afspraken te maken met de werkgever. Het is een persoonlijk document dat je gebruikt om zelf jouw kwaliteit te verbeteren. Het is aan jou, de individuele arts, om te besluiten wat je met wie bespreekt. Het POP zoals bedoeld in het kader van EIF wordt zonder jouw toestemming niet gebruikt in de HRM cyclus. Aan het eind van de herregistratiecyclus dien je wel inzicht te geven aan een gecertificeerde leerbegeleider in het portfolio.

 
Waarvoor kan ik de Instrumenten gebruiken?

De Instrumenten zijn hulpmiddelen om te voldoen aan de regels vanuit het college geneeskundig specialisten (CGS). De verplichte instrumenten vindt u in het persoonlijk EIF dossier (Scorion). Daarnaast zijn er aanvullende, facultatieve instrumenten en leermethoden die u kunt gebruiken en aan uw portfolio kunt toevoegen via de Formulieren in Scorion. De formulieren kunnen vanuit Scorion verstuurd worden naar feedbackgevers. Deze zijn niet te downloaden.

Er worden meer aanvullende instrumenten ontwikkeld en toegevoegd aan Scorion.

Voor de persoonlijke ontwikkeling wordt geen onderscheid gemaakt tussen profielarts of specialist. Beide kunnen gebruik maken van de instrumenten in Scorion.

 
Wanneer moet ik een groepsevaluatie doen?

In de aanvangsperiode (2020–2025) geldt ten aanzien van de evaluatie groepsfunctioneren dat de ICT-groep 5 jaar de gelegenheid krijgt om een evaluatiegesprek met een leerbegeleider te beleggen. Dit betekent voor de individuele arts dat dit groepsevaluatie gesprek na zijn/haar herregistratiedatum kan liggen. Is dit het geval, dan geldt uitsluitend de verplichting dat de arts deelneemt aan een geregistreerde ICT-groep en dat de desbetreffende ICT-groep een groepsontwikkelingsplan (GOP) heeft opgesteld en een jaarlijkse zelfevaluatie heeft uitgevoerd (opgenomen in het jaarverslag).

 
Kan ik stukken zoals de zelfevaluatie of POP uit Scorion downloaden?

Ja, dat is mogelijk. Zie onderstaande link voor de handleiding:

Handleiding EIF / Stukken vanuit Scorion opslaan als PDF

 
Ik heb een dubbele registratie in Arbeid & Gezondheid en in Maatschappij & Gezondheid. Moet ik in beide domeinen de kwaliteitscyclus (EIF en GOP) doorlopen?

Nee. U kiest zelf in welk domein u uw persoonlijk functioneren en groepsfunctioneren evalueert. Dit geeft u aan bij de inschrijving in Mijn KBSG. Voor dat domein krijgt u de ‘formulieren’ in uw persoonlijk EIF dossier in Scorion. U betaalt 1 keer inschrijvingsgeld.

Doet u de kwaliteitsevaluatie bij de NVAB dan hoeft u geen EIF te doen.

 

HERREGISTRATIE VRAGEN

Dubbelregistratie in de sociale geneeskunde
 
Hoeveel uren ICT mag/moet ik in totaal in een periode van 5 jaar halen in het kader van de Overige Deskundigheidsbevordering, naast de uren besteed aan EIF?

In totaal moet je in vijf jaar 200 uur besteden aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten. Deze uren worden als volgt verdeeld:

 • Deelname aan het Evaluatie Individueel en Groepsfunctioneren 25 accreditatiepunten.
 • Overige uren ICT (minimaal 40 uur)
 • 135 uur ODB (conform de ODB-tabel in GAIA) en/of geaccrediteerde scholing
  Van de 135 uur ODB en/of geaccrediteerde scholing mag je maximaal 50 uur geaccrediteerde scholing buiten het specialisme (sociale geneeskunde) volgen
 

OVER INTERCOLLEGIALE TOETSING

Wat betekent ICT?

Voluit staat ICT voor: intercollegiale toetsing. Het houdt in dat je in een groep met collega’s processen binnen het werkveld bespreekt, persoonlijke lastige situaties bespreekt (intervisie) en verbetermogelijkheden uitwerkt. Deelnemen aan ICT is al jaren verplicht voor profielartsen en specialisten. De spelregels met betrekking tot de ICT waren tot 1 januari 2017 onderdeel van de beleidsregels RGS. Sinds 1 januari 2017 is dit overgenomen door de beroeps-/wetenschappelijke verenigingen.

 
Welke eisen worden er aan een ICT groep gesteld?

De wetenschappelijke verenigingen stellen in het kort de volgende eisen aan een ICT-groep:

 • De grootte van de groep is 4 - 12 vaste actieve deelnemers.
 • De groep heeft een voorzitter die ervaren is (in de gehanteerde methodiek(en)).
 • Tenminste 75% van de deelnemers is geregistreerd bij de RGS als sociaal-geneeskundige.
 • De leden van de groep verrichten voldoende overeenkomstige werkzaamheden.
 • Deelnemers zijn gelijkwaardig; geen hiërarchische verhoudingen.
 • Er is een veilig klimaat in de groep waardoor deelnemers vrij en open kunnen deelnemen.
 • De groep komt minimaal 8 uur per jaar samen, verdeeld over minimaal 3 bijeenkomsten.
 • Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.
 • Onderwerpen tijdens ene bijeenkomst gaan over processen binnen het werkveld dan wel intervisie.
 • Onderwerpen worden op structurele wijze besproken middels ICT of intervisie methodiek(en)
 • Besproken onderwerpen worden vast gelegd in het jaarplan.
 • Ontwikkel(wensen) worden vast gelegd in een groepsontwikkelplan (GOP).


Het GOP wordt minimaal 1 keer per jaar bijgesteld.

 
Hoe kunnen de ICT-groepen accreditatie aanvragen?

De voorzitter/vertegenwoordiger van de ICT-groep dient de hele groep aan te melden bij het secretariaat van de betreffende wetenschappelijke vereniging. De wetenschappelijke vereniging accrediteert vervolgens de groep. De groep krijgt dan een nummer dat kan worden ingevuld in het persoonlijke EIF dossier. Het is belangrijk dat het juiste nummer in het EIF dossier staat zodat de leerbegeleider de juiste gegevens kan bekijken.

 
Een herregistratie-eis voor ICT-groepen is dat 75% van de deelnemers reeds geregistreerd is als geneeskundig specialist (incl. profiel-registratie). Wij willen ook aios betrekken, maar het percentage geregistreerde deelnemers kan dan onder de 75% komen. W

De eis van 75% geregistreerd sociaal geneeskundige in een ICT-groep bestaat nog steeds. Daarnaast dient een ICT-groep een groepsontwikkelplan (GOP) op te stellen en bij te houden (net als een POP). Wanneer het percentage door de aanwezigheid van aios zakt onder de 75% wordt geadviseerd in het GOP op te nemen dat het streven is op termijn weer boven de 75% te komen door aios te stimuleren na registratie te laten blijven. Dit kan dan ook een gespreksonderwerp zijn met de groepsleerbegeleider.

 
Ik zit in twee gewone ICT-groepen en in een ICT-groep voor opleiders. Moet ik in alle groepen meedoen met de evaluatie voor het groepsfunctioneren?

Nee, dat hoeft niet. Kies één groep uit waarin je wilt deelnemen aan de evaluatie van het groepsfunctioneren en meld bij je inschrijving bij KBSG welke groep dit is. De groep die je kiest moet wel door tenminste 3 andere deelnemers zijn gekozen als ICT-groep voor EIF. Zijn er in de andere ICT-groep(en) deelnemers die deze groep kozen voor de groepsevaluatie, dan moet je wel meedoen aan het opstellen en bijstellen van het groepsontwikkelplan, maar wordt jouw bijdrage niet beschreven in jouw persoonlijke EIF dossier. Heeft niemand in de andere ICT-groepen ervoor gekozen om die groep te laten inschrijven voor groepsevaluatie, dan hoeft er geen gesprek met een groepsleerbegeleider plaats te vinden.

 
Voor opleiders is deelname aan een intervisie-groep verplicht. Moet dat ook een formele ICT-groep zijn, inclusief groepsontwikkelplan (GOP)?

Een ICT groep met praktijkopleiders kunt u voor de kwaliteitsevaluatie gebruiken als die aan de eisen van ICT groep voldoet en er minimaal 4 artsen zijn die deze ICT groep gebruiken voor de kwaliteitsevaluatie. Is dat het geval, dan moet er een groepsontwikkelplan gemaakt worden. Anders niet

 
Hoe kan ik het aangeven wanneer ik van ICT-groep wissel?

In het digitaal portfolio komt het nummer te staan van jouw ICT-groep, deze geef je op bij je aanmelding bij de KBSG. Wisselingen dien je ook aan de KBSG door te geven.

Log hiervoor in bij Mijn KBSG (www.kbsg.nl, rechtsboven, ) en ga naar Mijn Gegevens – Overige.

Daarnaast dient u de wisseling van ICT-groep ook aan de wetenschappelijke vereniging, via de voorzitter van uw nieuwe ICT-groep, door te geven.

Let op: u bent zelf verantwoordelijk dat u op tijd hebt deelgenomen aan een gesprek met een groepsleerbegeleider.

 
Ik heb een klacht over het KBSG. Waar kan ik terecht?

We doen ons best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat je een klacht hebt. Graag praten wij er met je over om te kijken hoe we het op kunnen lossen. Daarvoor kun contact opnemen met het secretariaat via e-mail of telefoon (zie contact). Is het lastiger op te lossen? Bekijk dan de klachtenprocedure welke stappen je kunt nemen.

 

VOOR LEERBEGELEIDERS

Moet ik mijn declaraties indienen bij de belastingdienst?

Ja. U geeft jaarlijks een overzicht van uw inkomsten op bij de Belastingdienst. Hier geeft u het totaal op van de ontvangen vergoedingen als leerbegeleider. Gemaakte kosten (zoals reiskosten) trekt u hier vanaf. 

 

Secretariaat KBSG

Hambakenwetering 15

5231 DD 's-Hertogenbosch

E-mail: taairaterces.[antispam].@kbsg.nl

Website: www.kbsg.nl

RSIN nummer: 816578321

KVK nummer: 73008524

Telefoonnummer secretariaat: 073 - 2200 431

Bereikbaar: ma t/m do van 10:00 - 15:00 uur

KBSG

De stichting Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde is opgericht door KAMG, NVVG en GAV om namens de wetenschappelijke verenigingen in het domein sociale geneeskunde artsen in dit vakgebied te ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke herregistratie eisen betreffende evaluatie individueel functioneren (EIF).