Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen
 

Kwaliteits Bureau Sociale Geneeskunde


OVER EIF & KBSG

Waarom doen we eigenlijk EIF?

Het college geneeskundig specialisme (CGS) heeft vanwege onrust en druk vanuit de politiek en media extra herregistratie-eisen opgesteld. Het is de bedoeling om zo het vertrouwen van de maatschappij in artsen te versterken. Daarom zijn er nu - naast eisen aan nascholing - regels gericht op zelfevaluatie. De wetenschappelijke verenigingen zagen deze nieuwe regels aankomen. Om de leden daarbij te helpen, ontwikkelden de wetenschappelijke verenigingen GAV, KAMG en NVVG EIF. Randvoorwaarde was dat het eenvoudig, ondersteunend en gericht op professionalisering moet zijn.

 
Maken we hiermee een ‘paarse krokodil’?

KAMG, NVVG en GAV doen hun uiterste best om te voorkomen dat EIF een bureaucratisch monster wordt. Het CGS heeft wel bepaalde eisen gesteld. Zo moet een coach-leerbegeleider eens per herregistratiecyclus toetsten of de sociaal geneeskundige zich serieus bezig heeft gehouden met reflecteren op het eigen functioneren. Om dit te kunnen doen moeten deze inspanningen natuurlijk schriftelijk worden vastgelegd. De CGS heeft gesteld dat specialisten elke jaar een zelfevaluatie doen en een persoonlijk ontwikkel plan (POP) opstellen en bijwerken. Ook dient 1 keer per 5 jaar bij collega’s en/of cliënten om feedback te worden gevraagd. Er wordt een aantal instrumenten aangeboden om hier zo doelmatig mogelijk aan te kunnen voldoen.


Het besluit Herregistratie specialisten zegt dat de arts zich bij het EIF en evaluatie externe kwaliteitseis moet laten bijstaan door een deskundig aantoonbaar opgeleid persoon. Hoe staat het met de opleiding of aanstelling van deze personen?


De wetenschappelijke verenigingen hebben geregistreerde collega’s geworven die coach-leerbegeleiders wilden worden. Deze collega’s zijn opgeleid door ervaren collega’s die een soortgelijke rol vertegenwoordigen bij de huisartsen. Je vindt deze coach-leerbegeleiders op het persoonlijke gedeelte van de KBSG-website.

 
Wat is het KBSG?

Het Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde is opgericht door de wetenschappelijke verenigingen KAMG, NVVG en GAV en verantwoordelijk voor de accreditatie van de periodieke evaluatie van het individueel functioneren én van de periodieke evaluatie van het groepsfunctioneren. Meer over wat het KBSG doet en documenten als de leveringsvoorwaarden vind je bij ‘over ons’.

 
Ik heb een klacht over het KBSG. Waar kan ik terecht?

We doen ons best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat je een klacht hebt. Graag praten wij er met je over om te kijken hoe we het op kunnen lossen. Daarvoor kun contact opnemen met het secretariaat via e-mail of telefoon (zie contact). Is het lastiger op te lossen? Bekijk dan de klachtenprocedure welke stappen je kunt nemen.

 
Wat is het verschil tussen Mijn persoonlijk EIF dossier (Scorion) en Mijn KBSG?

Scorion: mijn persoonlijk EIF dossier

Mijn persoonlijk EIF dossier maakt gebruik van de software scorion en bevat persoonlijk (vertrouwelijke) formulieren voor POP, zelfevaluatie, multisource feedback, coach gesprek, e.d. In dit dossier werkt u gedurende de herregistratie cyclus van 5 jaar. U krijgt voor toegang tot dit dossier een persoonlijke inlognaam en code (waarin uw BIG nummer verwerkt is).

Inloggen Scorion: https://apps.parantion.nl/scorionx/#/login

 

Mijn KBSG: administratieve en financiële zaken

Mijn KBSG is gekoppeld aan de administratie van het KBSG en dient voor administratieve en financiële zaken, zoals uw persoonlijke gegevens, rekeningen en betalingen. U hoeft daar alleen gebruik van te maken als er incidenteel gegevens moeten worden aangepast of betalingen gedaan moeten worden. U krijgt daarvoor een aparte inlognaam en code.

Inloggen Mijn KBSG: https://www.kbsg.nl/mijn-kbsg/login

 
Waarom kan ik niet inloggen in Scorion?

logo-ie-100x100Wanneer u inlogt in Scorion en daarbij gebruik maakt van Internet Explorer, loopt u grote kans daarbij problemen te ondervinden. Scorion ondersteunt Internet Explorer niet meer. Het is technisch verouderd en Microsoft heeft aangekondigd geen nieuwe versies van Internet Explorer meer op de markt te brengen.

Voor Scorion dient u moderne browsers te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Microsoft Edge of Safari (voor Mac).

Sommige bedrijven (bv. UWV) verhinderen inloggen op Scorion in verband met veiligheidsmaatregelen. Vaak kunt u dan wel inloggen met een privé computer. In deze gevallen moet u de systeembeheerder van uw organisatie vragen de instellingen aan te passen en Scorion aan te merken als een veilige website.

 

OVER HET DIGITAAL PORTFOLIO EN DE EVALUATIE

Als sociaal geneeskundige wil ik niet alleen 'beoordeeld' worden op functioneren in de arts/cliënt- relatie maar ook op mijn functioneren/invloed op het niveau van groepen in de bevolking. Hoe doe ik dat?

Daarvoor kun je een multi-source feedback instrument gebruiken. Zo kan bijvoorbeeld een arts M&G die bezig is met een beleidsopdracht een multi-source feeback vragen aan de stakeholders. Ook kun je bijvoorbeeld het vrijblijvende instrument ‘Evaluatie: Medische Beleidsadvies’ gebruiken.

 
Hoe krijg je goed zicht op blinde vlekken als zelfstandig werkende 'eenpitter'?

Onderdeel van EIF is zelfevaluatie. Ook is er een instrument voor multi-source feedback. Daarnaast ga je aan de slag met het evalueren van je eigen functioneren binnen een ICT-groep. Met je collega’s in deze groep bespreek je onder meer de resultaten van de zelfevaluatie en de multi-source feedback. Op deze manier kan ook de zelfstandig werkende ‘eenpitter’ met een open houding zicht krijgen op zijn blinde vlekken.

 
Mijn leidinggevende vraagt naar inzicht mijn portfolio. Moet ik het met hem/haar delen?

Nee. Sterker, de wetenschappelijke verenigingen en het KBSG raden het delen van het hele portfolio met een leidinggevende zelfs af. Vanuit de regelgeving hoef je hierover geen afspraken te maken met de werkgever. Het is een persoonlijk document dat je gebruikt om zelf jouw kwaliteit te verbeteren. Het is aan jou, de individuele arts, om te besluiten wat je met wie bespreekt. Het POP zoals bedoeld in het kader van EIF wordt zonder jouw toestemming niet gebruikt in de HRM cyclus. Aan het eind van de herregistratiecyclus dien je wel inzicht te geven aan een gecertificeerde coach-leerbegeleider in het portfolio.

 

OVER INTERCOLLEGIALE TOETSING

Wat betekent ICT?

Voluit staat ICT voor: intercollegiale toetsing. Het houdt in dat je in een groep met collega’s processen binnen het werkveld bespreekt, persoonlijke lastige situaties bespreekt (intervisie) en verbetermogelijkheden uitwerkt. Deelnemen aan ICT is al jaren verplicht voor profielartsen en specialisten. De spelregels met betrekking tot de ICT waren tot 1 januari 2017 onderdeel van de beleidsregels RGS. Sinds 1 januari 2017 is dit overgenomen door de beroeps-/wetenschappelijke verenigingen.

 
Welke eisen worden er aan een ICT groep gesteld?

De wetenschappelijke verenigingen stellen in het kort de volgende eisen aan een ICT-groep:

 • De grootte van de groep is 4 - 12 vaste actieve deelnemers.
 • De groep heeft een voorzitter die ervaren is (in de gehanteerde methodiek(en)).
 • Tenminste 75% van de deelnemers is geregistreerd bij de RGS als sociaal-geneeskundige.
 • De leden van de groep verrichten voldoende overeenkomstige werkzaamheden.
 • Deelnemers zijn gelijkwaardig; geen hiërarchische verhoudingen.
 • Er is een veilig klimaat in de groep waardoor deelnemers vrij en open kunnen deelnemen.
 • De groep komt minimaal 8 uur per jaar samen, verdeeld over minimaal 3 bijeenkomsten.
 • Van iedere bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.
 • Onderwerpen tijdens ene bijeenkomst gaan over processen binnen het werkveld dan wel intervisie.
 • Onderwerpen worden op structurele wijze besproken middels ICT of intervisie methodiek(en)
 • Besproken onderwerpen worden vast gelegd in het jaarplan.
 • Ontwikkel(wensen) worden vast gelegd in een groepsontwikkelplan (GOP).


Het GOP wordt minimaal 1 keer per jaar bijgesteld.

 
Hoe kunnen de ICT-groepen accreditatie aanvragen?

De voorzitter/vertegenwoordiger van de ICT-groep dient de hele groep aan te melden bij het secretariaat van de betreffende wetenschappelijke vereniging. De wetenschappelijke vereniging accrediteert vervolgens de groep. De groep krijgt dan een nummer dat kan worden ingevuld in het persoonlijke EIF dossier. Het is belangrijk dat het juiste nummer in het EIF dossier staat zodat de coach-leerbegeleider de juiste gegevens kan bekijken.

 
Een herregistratie-eis voor ICT-groepen is dat 75% van de deelnemers reeds geregistreerd is als geneeskundig specialist (incl. profiel-registratie). Wij willen ook aios betrekken, maar het percentage geregistreerde deelnemers kan dan onder de 75% komen. W

De eis van 75% geregistreerd sociaal geneeskundige in een ICT-groep bestaat nog steeds. Daarnaast dient een ICT-groep een groepsontwikkelplan (GOP) op te stellen en bij te houden (net als een POP). Wanneer het percentage door de aanwezigheid van aios zakt onder de 75% wordt geadviseerd in het GOP op te nemen dat het streven is op termijn weer boven de 75% te komen door aios te stimuleren na registratie te laten blijven. Dit kan dan ook een gespreksonderwerp zijn met de groepscoach-leerbegeleider.

 
Ik zit in twee gewone ICT-groepen en in een ICT-groep voor opleiders. Moet ik in alle groepen meedoen met de evaluatie voor het groepsfunctioneren?

Nee, dat hoeft niet. Kies één groep uit waarin je wilt deelnemen aan de evaluatie van het groepsfunctioneren en meld bij je inschrijving bij KBSG welke groep dit is. De groep die je kiest moet wel door tenminste 3 andere deelnemers zijn gekozen als ICT-groep voor EIF. Zijn er in de andere ICT-groep(en) deelnemers die deze groep kozen voor de groepsevaluatie, dan moet je wel meedoen aan het opstellen en bijstellen van het groepsontwikkelplan, maar wordt jouw bijdrage niet beschreven in jouw persoonlijke EIF dossier. Heeft niemand in de andere ICT-groepen ervoor gekozen om die groep te laten inschrijven voor groepsevaluatie, dan hoeft er geen gesprek met een groepscoach-leerbegeleider plaats te vinden.

 
Hoeveel uren ICT mag/moet ik in totaal in een periode van 5 jaar halen in het kader van de Overige Deskundigheidsbevordering, naast de uren besteed aan EIF?

In totaal moet je in vijf jaar 200 uur besteden aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten. Deze uren worden als volgt verdeeld:

 • Deelname aan het Evaluatie Individueel en Groepsfunctioneren 25 accreditatiepunten.
 • Overige uren ICT (minimaal 40 uur)
 • 135 uur ODB (conform de ODB-tabel in GAIA) en/of geaccrediteerde scholing
  Van de 135 uur ODB en/of geaccrediteerde scholing mag je maximaal 50 uur geaccrediteerde scholing buiten het specialisme (sociale geneeskunde) volgen
 
Voor opleiders is deelname aan een intervisie-groep verplicht. Moet dat ook een formele ICT-groep zijn, inclusief groepsontwikkelplan (GOP)?

Opleiders hebben vaak een opleiders ICT-groep of een netwerkgroep. Dit is niet in het kader van herregistratie, maar voor de erkenning als opleider. Het is dan ook geen ICT-groep zoals deze wordt besproken in de context van EIF. Deze opleiders intervisiegroep wordt niet bezocht door een groepscoach/leerbegeleider en het GOP wordt niet geëvalueerd door iemand van buiten de groep. Wanneer ervoor wordt gekozen de gewone ICT-groep en opleiders ICT-groep te combineren, gebeurt dat wel en moet de groep voldoen aan de ICT-criteria voor elke ICT-groep van de wetenschappelijke verenigingen.

 
Hoe kan ik het aangeven wanneer ik van ICT-groep wissel?

In het digitaal portfolio komt het nummer te staan van jouw ICT-groep, deze geef je op bij je aanmelding bij de KBSG. Wisselingen dien je ook aan de KBSG door te geven. Let op: je bent zelf verantwoordelijk dat je op tijd hebt deelgenomen aan een gesprek met een groepscoach-leerbegeleider.

 

Secretariaat KBSG

Hambakenwetering 15

5231 DD 's-Hertogenbosch

E-mail: taairaterces.[antispam].@kbsg.nl

Website: www.kbsg.nl

RSIN nummer: 816578321

KVK nummer: 73008524

Telefoonnummer secretariaat: 073 - 2200 431

Bereikbaar van: 10:00 - 15:00 uur

KBSG

De stichting Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde is opgericht door KAMG, NVVG en GAV om namens de wetenschappelijke verenigingen in het domein sociale geneeskunde artsen in dit vakgebied te ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke herregistratie eisen betreffende evaluatie individueel functioneren (EIF).