Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen
 

Kwaliteits Bureau Sociale Geneeskunde


Leveringsvoorwaarden


1. Definities

KBSG: Stichting Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde, in het leven geroepen door de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid(KAMG), Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskundigen (NVVG) en de vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particulier Verzekeringszaken(GAV), ter ondersteuning van de wettelijke vastgestelde activiteiten ten behoeve van Evaluatie Individueel Functioneren(EIF)en Externe Kwaliteitsevaluatie door artsen in het domein van de sociale geneeskunde;

Inschrijving: Een door de deelnemer ingevoerde en betaalde aanmelding voor deelname aan het leertraject Evaluatie Individueel Functioneren, waarmee sprake is van overeenkomst tussen de deelnemer en het Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde;

Deelnemer: Een BIG geregistreerde arts die in aanmerking wil komen voor herregistratie als specialist of profielarts in het domein van sociale geneeskunde(Maatschappij en Gezondheid of Arts en Gezondheid)en die deelneemt aan EIF;

Leerbegeleider: Een door het KBSG erkende en als zodanig geregistreerde BIG geregistreerde specialist of profielarts in het domein van sociale geneeskunde, bevoegd tot het evalueren van individueel functioneren van deelnemersen uitvoeren van de externe kwaliteitsevaluatie;

Aanmelddatum: De datum waarop de deelnemer zich heeft ingeschreven voor deelname aan Evaluatie Individueel Functioneren;

Serviceduur: Periode waarin de deelnemer recht heeft op service-en dienstverlening en toegang tot de online leeromgeving.Deze periode start op de aanmelddatum en eindigt op de dag van verplichte herregistratie als specialist of profielarts.De serviceduur is conform de wet-en regelgeving maximaal vijf (5) jaar;

Verlengde serviceduur: Periode waarmee de serviceduur verlengd is op basis van een schriftelijk besluit van het KBSG bestuur, voortvloeiend uit een besluit van de RGS voor uitgestelde herregistratie datum;

Annuleren: Het per brief of e-mail opzeggen van de ingeschreven deelname aan Evaluatie Individueel Functioneren bij het secretariaat van het KBSG;

Evaluatie Individueel Functioneren(EIF): Regelmatige deelname aan activiteiten gericht op versterken van competenties zoals omschreven in het Besluit van het College Geneeskundig Specialisten, gepubliceerd in de Staatscourant van 18 december 2015, nr. 46164;

Externe kwaliteitsevaluatie: evaluatie bij een groep specialisten en/of profielartsen ter bevordering van de kwaliteit van de door deze groep verleende zorgof diensten, in het domein waarinde specialist die een aanvraag tot herregistratie heeft gedaan, werkzaam is;

Online leeromgeving: Ingevolge deze overeenkomst krijgt u toegang tot een digitale leeromgeving, ook wel persoonlijk EIF dossier of portfolio genoemd, die u een aantal instrumenten biedt ter ondersteuning van het EIF-proces. Voor deze online leeromgeving maakt u gebruik van het software pakket Scorion.

Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP): een door de specialist of profielarts opgesteld toetsbaar plan met ontwikkeldoelen en voorgenomen competentiegerichte bij-en nascholingsactiviteiten,die aansluiten bij de evaluatie van zijn individueel functioneren;

Herregistratie: opnieuw inschrijving van een voormalig geregistreerde specialist of profielarts in hetzelfde specialistenregister. De wettelijke termijn van herregistratie is een keer per vijf jaar;

Geaccrediteerd: goedgekeurd door of namens de desbetreffende Nederlandse wetenschappelijke vereniging, op basis van door die vereniging vastgestelde toetsbare kwaliteitscriteria, met betrekking tot doel, kwalificaties van de aanbieder, toetsingsproces en evaluatie;

Intercollegiale Toetsingsgroep (ICT-groep): groep van specialisten en/of profielartsen zoals bedoeld in Beleidskader Intercollegiale Toetsing Sociale Geneeskunde behorende bij de beleidsregels RGS vallend onder de werking van het Kaderbesluit CGS op 26 september 2008.

De overige begrippen worden gebruikt overeenkomstig Besluit van het College Geneeskundig Specialisten, gepubliceerd in de Staatscourant van 18 december 2015, nr. 46164, de Regeling specialismen en profielen geneeskunst van de KNMG en het desbetreffende Kaderbesluit CCMS, Kaderbesluit CHVG en Kaderbesluit CSG.

2. Inschrijving van individuele deelnemers

2.1 Inschrijving van individuele deelnemers gebeurt uitsluitend door middel van aanmelding via de website van het KBSG, waarbij de deelnemer verantwoordelijk is voor het correct invullen van alle gegevens, met name BIG nummer en herregistratie datum.

2.2 De inschrijving wordt geactiveerd na ontvangst van de volledige betaling voor inschrijvingin EIF. Na betalingsbevestiging ontvangt de deelnemer een toegangscode tot het persoonlijk elektronische EIF portfolio.Vanaf dat moment is de inschrijving voltooid.

2.3 Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich expliciet akkoord met deze algemene voorwaarden door selecteren van het “ja” antwoord bijde betreffende vraag.


3. Zakelijke overeenkomst

3.1 Door middel van inschrijving gaat de deelnemer een persoonlijke niet-overdraagbare zakelijke overeenkomst aan met het KBSG geldend voor de serviceduur van de overeenkomst.

3.2 De zakelijke overeenkomst wordt automatisch ontbonden op de dag van herregistratie van de deelnemer, tenzij het KBSG bestuur besloten heeft tot een verlengde serviceduur.

3.3 De deelnemer is op grond van deze overeenkomst gerechtigd gebruik te maken van het elektronisch portfolio voor EIF, de aangeboden leer-en ontwikkelinstrumenten binnen EIF, een individueel evaluatiegesprek met de leerbegeleider, en een groepsgesprek van de ICT-groep met de leerbegeleider.

3.4 Bij voltooiing van het EIF proces, waarbij de deelnemer heeft voldaan aan de in dit kader door het College Geneeskundig Specialisten gestelde eisen, ontvangt de deelnemer een (elektronische) verklaring en wordt het RGS door middel van de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie(GAIA) op de hoogte gesteldvan het succesvol afronden van het EIF proces.

3.5 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen en invullen van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), de jaarlijkse zelfevaluatie, de daaruit voortvloeiende bij-en nascholing en het aanleveren van bewijsstukken daarvanin het kader van EIF. Het KBSG heeft levert geen garantie op een succesvolle afronding van het EIF-proces. Het levert de instrumenten die de deelnemer kan gebruiken in het doorlopen van het EIF-proces.

3.6 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het identificeren van en deelnemen aan een Intercollegiale Toetsingsgroep (ICT-groep) en daaraan deel te nemen conform de richtlijnen van het Beleidskader Intercollegiale Toetsing Sociale Geneeskunde.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 De kosten voor deelname aan EIF bedragen € 1200 (twaalfhonderd euro), waarvan € 300 (driehonderd euro) wordt voldaan bij inschrijven, en € 900 (negenhonderd euro) bij afronding. Leden van NVVG, GAV of een wetenschappelijke vereniging aangesloten bij de KAMG hebben recht op een gereduceerd tarief voor deelname aan EIF. Zij dienen hiervan naar waarheid opgave te doen bij inschrijving.Genoemde leden betalen € 1000 (duizend euro), waarvan € 200 (tweehonderd) bij inschrijven en € 800 (achthonderd) bij afronding.

4.2 Indien een deelnemer heeft aangegeven lid te zijn van een wetenschappelijke vereniging, maar dit bij controle niet blijkt te zijn, wordt toegang tot het portfolio ontzegd totdat volledige betaling is ontvangen.

4.3 Betalingen bij inschrijving en afronding kunnen uitsluitend per IDEAL gebeuren. Andere vormen van betaling kunnen niet worden geaccepteerd.

4.4 De deelnemer heeft recht op een volledige factuur ten naam gesteld op een door de deelnemer aangegeven instantie of persoon. Deze wordt elektronisch ter beschikking gesteld.

4.5 Betaling van het onder 4.1 genoemde bedragengeeft deelnemer recht of gebruik van de onder 3.3 genoemde leermiddelen en diensten binnen de servicetermijn, zonder enige aanvullende betaling.

5. Annulering

5.1 Annulering voor voltooien van de inschrijving en voldoen van de inschrijfkosten is mogelijk. Hierbij zullen de gegevens van de aanmelder verwijderd worden uit het informatiesysteem.

5.2 De deelnemer heeft recht op een bedenktermijn van twee weken. Indien de deelnemer binnen deze termijn opzegt per brief of per e-mail, zullen de inschrijfkosten gerestitueerd worden binnen twee weken. Hierbij wordt het portfolio van de deelnemerafgeslotenen de serviceduur beëindigd. 

5.3 De deelnemer aan EIFkan tussentijds de inschrijving opzeggen, voordat deze deelnemer een eindgesprek met de leerbegeleider heeftgehad. De deelnemer is in dat geval niet verplicht de eindbetaling te voldoen. Na afmelding wordt het portfolio afgeslotenen deserviceduurbeëindigd, en heeft de deelnemer geen recht op een verklaring van voltooien van het EIF proces.

5.4 Indien door een technische storing het persoonlijk elektronische portfolio tijdelijk niet online toegankelijk is, zal het KBSG al het mogelijke doen dit te herstellen, en in de tussentijd instrumenten per e-mail ter beschikking te stellen aan de deelnemer.

5.5 Indien de leerbegeleider door ziekte of andere persoonlijke reden niet beschikbaar is, zal het KBSG bemiddelen bij het zoeken naar een andere leerbegeleider, indien uitstel van het eindgesprek voor de deelnemer niet mogelijk is.

6. Vertrouwelijkheid, privacy en geheimhouding

6.1 Het KBSG garandeert vertrouwelijkheid, privacy en geheimhouding overeenkomstig de Nederlandse wet-regelgevingen houdt de dienstverleners Dispi en Parantion aan die eisen. Op de website van het KBSG (www.KBSG.nl) staat deprivacyverklaring gemeld.

6.2 De door de deelnemer verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van het KBSG. Het betreft naam, adres, BIG nummer, herregistratiedatum, te volgen EIF
Versie 201902225traject, aansluiting bij een wetenschappelijke vereniging, functie en eventueel factuuradres, e-mailadres en telefoonnummer. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord deelnemersbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het inschrijven van deelnemers, het opstellen van het elektronisch portfolio, het uitvoeren van leerbegeleiding en het toesturen van informatie over activiteiten of daaraan gerelateerde informatie.

6.3 Zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer verstrekt het KBSG geen persoonlijke gegevens aan derden, met uitzondering van GAIA bij voltooien van de EIF verplichtingen, en met uitzondering van de wetenschappelijke verenigingen ter controle van lidmaatschap.

6.4 De deelnemer heeft recht optoegang tot en opverbetering en/of verwijdering van de eigen gegevensvia mijn KBSG.

6.5 Indien de deelnemer geen informatie meer wil ontvangen, kan dat schriftelijk of per mail worden medegedeeld aan de administratie van het KBSG.

6.6 Op grond van artikel 5 sub e AVG 'opslagbeperking'bewaart het KBSG gegevens niet langer dan voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. HetKBSG bewaart de gegevens van deelnemers voor de serviceduur en verwijdert de gegevens uiterlijk 3 maanden na het einde van deze periode. De KBSG voorziet aan de andere kant ook dat deelnemers binnen vijf jaar na het einde van deserviceduurwellicht wederom gebruik willen maken van de diensten en wil het dus mogelijk maken voor deelnemers om op te startenmet een nieuw EIF trajectmet behoud van het portfolio. De KBSG zal aan het einde van de serviceduur vragen of de deelnemer toestemming wil geven de opgeslagen gegevens voor vijf jaar te bewaren, zodat de deelnemer in de volgende cyclus verder kan gaan waar hij/zij gebleven is. 6.7Facturen worden na een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd.

7. Copyright / Intellectuele eigendom

7.1 Het is de deelnemer niet toegestaan om het portfolioen instrumenten voor competentieontwikkeling,doorhet KBSG elektronisch ter beschikking gesteld, voor een ander doel te gebruiken dan voor de betreffende activiteit, aan een ander -al dan niet om niet -ter beschikking te stellen of te vervreemden.Indien een deelnemer zich hier schuldig aan maakt heeft de KBSG het recht om de inschrijving te beëindigen, zonder restitutie van het betaalde inschrijfgeld.

7.2 De instrumenten, die het KBSG ter beschikking stelt aan deelnemers in het kader van EIFblijven eigendom van het KBSG en mogen uitsluitend door de individuele deelnemerof de ICT groep waarin de deelnemer geregistreerd is, gebruikt worden.

8. Aansprakelijkheid bij niet voltooien EIF-proces door de deelnemer

8.1 Het KBSG is niet aansprakelijk voor het niet voltooien van het EIF-proces door de deelnemer. Het KBSG levert alleen een dienst die de deelnemer in staat stelt om het proces te voltooien. Indien een leerbegeleider besluit om de door de deelnemer aangeleverde documenten niet goed te keuren dan is dit nooit de schuld van de KBSG.

9. Aansprakelijkheid KBSG voor software geleverd door derden

9.1 Het KBSG geeft de deelnemer ingevolge de overeenkomst toegang tot de software van derden. Daaruit volgt dat de KBSG niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit gebrekkigheid van deze digitale omgeving die door derden wordt geleverd. HetKBSG is dus niet aansprakelijk voor enige schade indien er problemen zijn met de online omgeving, tenzij deze schade te specifiek te wijten is aan het handelen van de KBSG. Zoals gesteld on 5.4 zal het KBSG al het mogelijke doen om leermiddelen op een andere wijze ter beschikking te stellen.

9.2 Het KBSG is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de software van Scorion, die leiden tot niet-bereikbaarheid van de digitale omgeving, storingen of transmissiefouten.Zoals gesteld on 5.4 zal het KBSG al het mogelijke doen om leermiddelen op een andere wijze ter beschikking te stellen.

9.3 Het KBSG is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens in de online leeromgeving Scorion. Parantion, de leverancier van Scorion, heeft een betrouwbaar back-up systeem en zal al het mogelijke doen gegevens, die verloren zijn gegaan, weer toegankelijk te maken.

9.4 Het KBSG adviseert u om een eigen kopie te maken van de door u in de online leeromgeving opgeslagen documenten.

10. Klachtenregeling

10.1 De deelnemer, die niet tevreden is over de dienstverlening van het KBSG is gerechtigd daarover een klacht in te dienen, overeenkomstig de klachtenregeling, die op de website gepubliceerd is.

10.2De deelnemer verklaart zich akkoord met de klachten regeling en accepteert in alle gevallen de uitspraak van de mediator.

11. Wijzigen leveringsvoorwaarden

11.1 Het bestuur van het KBSG kan deze leveringsvoorwaarden aanpassen. Voor lopende zakelijke overeenkomsten kunnen wijzigingen in de leveringsvoorwaarden alleen doorgevoerd worden indien beide partijen hiermee akkoord gaan, of wanneer deze voortvloeien uit wet-en regelgeving. In dit laatste geval is het KBSG verplicht de deelnemer te informeren en heeft deze recht op het beëindigen van de overeenkomst.

Secretariaat KBSG

Hambakenwetering 15

5231 DD 's-Hertogenbosch

E-mail: taairaterces.[antispam].@kbsg.nl

Website: www.kbsg.nl

RSIN nummer: 816578321

KVK nummer: 73008524

Telefoonnummer secretariaat: 073 - 2200 431

Bereikbaar: ma t/m do van 10:00 - 15:00 uur

KBSG

De stichting Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde is opgericht door KAMG, NVVG en GAV om namens de wetenschappelijke verenigingen in het domein sociale geneeskunde artsen in dit vakgebied te ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke herregistratie eisen betreffende evaluatie individueel functioneren (EIF).