Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen
 

Kwaliteits Bureau Sociale Geneeskunde


PRIVACYSTATEMENT

1. Introductie

De Stichting Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde ("KBSG", "De Stichting" "Wij", "Onze", "Ons") is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de activiteiten van hetKBSG. De Stichting is statutair gevestigd op de Churchillaan 11 (7e etage), 3527GVteUtrecht. De Stichting staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 73008524. Indien u contact op wil nemen met de Stichting over dit document dan kan dit via: taairaterces.[antispam].@kbsg.nl

Het KBSG biedt deelnemerseen aantal instrumenten om tegemoet te komen aan de eisen voor een evaluatie van het individuele functioneren (EIF) van een deelnemer, zoals geformuleerddoor het College Geneeskundige Specialismen(CSG). Om de deelnemer deze instrumenten te kunnen biedenverwerkt hetKBSG persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is bedoeld om betrokkenen te informeren over de verwerkingsactiviteiten van hetKBSG en de rechten die de betrokkene heeft ten aanzien van deze activiteiten. De betrokkene kan zowel een deelnemer, leerbegeleider of ander individu zijn.

  • Het KBSG zet zich in omde verwerking van uw gegevens op een zo legaalen transparant mogelijke wijze uit te voeren. Dit betekent onder andere dat wij, in overeenstemming met artikel 5 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Hierna: "AVG"),de volgende richtlijnen in acht nemen bij onze verwerkingsactiviteiten:
  • Het KBSG is transparant over waarom we uw data verwerken. Dit privacy statement biedt daarom een volledig overzicht van al onze activiteiten. Wij zullen uw data alleen verwerken voor de in dit privacy statement genoemde doelen.
  • Het KBSG beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot hetgeen nodig is voor het leveren van onze diensten.
  • Het KBSG vraagt waar nodig om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw gegevens.•HetKBSG heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, dit geldt ook voor onze verwerkers.
  • Het KBSG respecteert ten allentijde uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, specifiek de rechten die voortvloeien uit de AVG.

Dit overwegende komen in dit privacy statement de volgende onderwerpen aanbod:

1.Introductie en contact

2.Welke persoonsgegevens het KBSG verwerkt, waarom en op basis van welke rechtsgrondslag?

3.Bewaartermijn: hoelang bewaren wij uw gegevens?

4.Verwerkers: met welke partijen delen we uw persoonsgegevens?

5.Beveiliging: welke technische en organisatorische maatregelen nemen wij ter bescherming van uw persoonsgegevens?

6.Rechten die u heeft als betrokkene.

7.Wijzigingenen contact

2. Welke gegevensen voor welk doel verwerkt hetKBSG?

De verwerkingsactiviteiten van hetKBSG kunnen verdeeld worden in 5verschillende categorieënmet een anderspecifiekdoel en een andere rechtsgrondslag. Deze vijf categorieën betreffen de informatiestromen van hetKBSG en weergeven stapsgewijs hoe er in elke fase van het proces met de gegevens van een deelnemer om wordt gegaan. Alle verwerkingsactiviteiten die het KBSG uitvoert,vallen binnen het doel van de stichting: artsen in het domein sociale geneeskunde ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke herregistratie eisen betreffende de evaluatie individueel functioneren (EIF).

2.1 Verwerkingen die worden uitgevoerd om uw inschrijving bij het KBSG te voltooien. Dit betreft de volgende gegevens:

a.Naam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht

b.adresgegevens,eventueel factuuradres werkgever

c.telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

Deze gegevens worden verwerkt om ervoor te zorgen dat u een contractuele relatie met het KBSG aan kan gaan.Het KBSG moet daarvoor contact met u op kunnen nemen en een betaling kunnen ontvangen. De grondslag van deze verwerking is dan ook artikel 6 sub b AVG. HetKBSG deelt deze gegevens met verwerker 'Dispi', een verwerker die de technische ondersteuning biedt voor het administratie-en betalingssysteem van hetKSBG. U kunt meer informatie vinden over de specifieke taak van Dispi onder punt '4' van dit privacy statement.

2.2 Verwerkingen die worden uitgevoerd om de aangeboden dienstvan EIF te leveren

a.Naam, geboortedatum

b.BIG-nummer

c.Beroepen te volgen EIF traject (maatschappij en gezondheid of arbeid en gezondheid)

d.Herregistratiedatum

e.Gegevens die de deelnemer zelf upload in de digitale omgeving

Deze gegevens worden verwerkt om de geboden dienst te leveren. Het belangrijkste onderdeel hiervan betreft het delen met de gegevens onder subs (a), (b),(c) en (d) met verwerker Parantion, zodat de deelnemer een account aan kan maken in de door Parantion geleverde digitale omgeving 'Scorion'. Scorion is een digitale omgeving waarin een aantal instrumenten aangeboden worden die de deelnemer gebruikt om te voldoen aan de voorwaarden voor het EIF. U kan meer vinden over verwerker Parantion onder punt '4' van dit privacy statement. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van het contract (artikel 6 sub b AVG).


Daarnaast zal de deelnemer zelf persoonsgegevens uploaden in de online omgeving als hij/zijgebruik maakt van de aangeboden instrumenten(zoals het 'portfolio' dat een deelnemer bijhoudt).Dit betreft de categorie gegevens onder sub (e). De specifieke inhoud van deze categorie gegevens is afhankelijk van hetgeen de deelnemer zelf in de omgeving upload. Het doel van deze verwerking is dat de deelnemer de beschikbare instrumenten kan gebruiken. Om dit te bewerkstelligen zullen de ingevoerde gegevens worden opgeslagen in de digitale omgeving van Scorion. De rechtsrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van het contracttussen de deelnemer en de KBSG(artikel 6 sub b AVG).

2.3 Verwerkingen die mogelijkerwijs worden uitgevoerd om uw EIF goed te laten keuren.

a.Naam, geboortedatum

b.BIG-nummer

c.Beroepen te volgen EIF traject (maatschappij en gezondheid of arbeid en gezondheid)

d.Herregistratiedatum

e.Gegevens die de deelnemer zelf upload in de digitale omgeving

Dit betreft dezelfdegegevens als genoemd onder punt 2.2. Dit is het geval omdat het gaat om de situatie waarin een leerbegeleider(de persoon die toetst of het u aande EIF voorwaarden voldoet) toegang krijgt tot deze gegevens. Een leerbegeleider kan alleen bij uw gegevens in de digitale omgeving van Scorion indien u hier uitdrukkelijke toestemming voor geeft bij de uitnodiging voor het leerbegeleidergesprek. De rechtsgrondslag voor het delen van deze gegevens is dan ook de uw toestemming (artikel 6 sub a AVG).Indien u hier toestemming voor geeft zal de leerbegeleiderdus toegang krijgen tot hetgeen u zelf beschikbaar heeft gesteld in uw digitale omgeving. De leerbegeleider is gehouden aan strikte vertrouwelijkheid en zal uw portfolio niet downloaden of privacygevoelige informatie verspreiden.

2.4 Verwerkingen die worden uitgevoerd om uw accreditatiepunten te laten registreren. Dit betreft de volgende gegevens:

a.voor-en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, woonplaats

b.adresgegevens

c.BIG registratienummer, herregistratiedatum

d.lidmaatschap wetenschappelijke vereniging

e.Goedkeuring van uw portfolioen groepsevaluatie

Deze gegevens worden verwerkt om ervoor te zorgen dat de accreditatiepunten die u verdient met de uitvoering van de EIF,geregistreerd kunnen worden in GAIA. De hier genoemdegegevens zullendan ook gedeeld worden met GAIA. Aangezien dit onderdeel is van het doel van het contract, is de rechtsgrondslag hiervoor de uitvoering van het contract (artikel 6 sub b AVG).

2.5 Verwerkingen die worden uitgevoerd om u de nieuwsbrief van hetKGSB te sturen. Dit betreft de volgende gegevens:

a.uw naam en adresgegevens

b.geslacht

c.emailadres en telefoonnummer

Deze gegevens worden verwerkt om u op de hoogte te houden van de activiteiten van het KBSG en relevante nieuwsfeiten met betrekking tot (her)registratie middels onze nieuwsbrief. Het verwerken van gegevens voor deze activiteit is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 sub a AVG).Elke nieuwsbrief bevat een link die u in staat stelt om zich uit te schrijven.


2.6 Verwerkingen die worden uitgevoerd om uw klacht te registreren en af te handelen. Dit betreft de volgende gegevens:

a.uw naam en adresgegevens

b.geslacht

c.emailadres en telefoonnummer

Deze gegevens worden verwerkt om uw klacht te ontvangen en te verwerken. Het verwerken van gegevens voor deze activiteit is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 sub a AVG).De gegevens betreffende uw klacht worden strikt vertrouwelijk behandeld, zoals aangegeven in de klachtenprocedure.

3. Bewaartermijnen

Het KBSG is zich bewust van de uit artikel 5 sub e AVG voortvloeiende 'opslagbeperking'. Dit principe stelt dat gegevens niet langer bewaard mogen worden dan voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. Ingevolge deze regel bewaart hetKBSG de gegevens van deelnemers voor de duur van dienst en verwijdert het KGSB de gegevens uiterlijk 3 maanden na het einde van deze periode.

Het KBSG voorziet aan de andere kant ook dat deelnemers binnen vijf jaar na het einde van deze periode wellicht wederom gebruik willen maken van de diensten en wil het dus mogelijk maken voor deelnemers om op te starten met behoud van het portfolio. HetKBSG zal aan het einde van de serviceduur vragen of de deelnemer toestemming wil geven de opgeslagen gegevens voor vijf jaar te bewaren, zodat de deelnemer in de volgende cyclus verder kan gaan waar hij/zij gebleven is.

4. Verwerkers: met welke partijen delen wij uw persoonsgegevens?

Zoals reeds ter sprake gekomen onder '2' werkt hetKBSG met twee verwerkers. Met beide verwerkers heeft hetKBSG 'verwerkersovereenkomsten' getekend, waardoor deze partijen moeten voldoen aan bepaalde regels over hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die u aan hetKBSG toevertrouwt.

1.Dispi Software Engeneering ("Dispi"). Dispi levert een applicatie die zowel de deelnemersadministratie als de betalingen voor hetKBSG beheert. Dispi host de server waar de website van hetKBSG op staat, de deelnemersadministratie op staat en levert de software die hetKBSG gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Dispi levert ook de software voor het betalen van uw inschrijfgeld.

2.Parantion B.V. ("Parantion"). Parantion levert aan hetKBSG de digitale omgeving 'Scorion'. Deze digitale omgeving met portfolio en instrumenten wordt gebruikt door deelnemers aan deEIF. Parantion levert hiervoor de gehele digitale infrastructuur en beheert de servers waarop Scorion draait.

5. Beveiliging

Het KBSG heeft ter bescherming van de persoonsgegevens waarvoor het verantwoordelijk is de passende technische en organisatorische maatregelen genomen.Belangrijk onderdeel hiervan is dat er binnen hetKBSG slechts een zeer beperkte groep mensen bij uw persoonsgegevens kunnen (het secretariaatvan de stichting). Deze toegang strekt niet tot de gegevens die worden verzameld bij de verwerkingen onder 2.2 en 2.3, oftewel: het secretariaatvan hetKBSG kan zich geen toegang verschaffen tot hetgeen u deelt in de online omgeving die u ondersteunt bij EIF(portfolio en instrumenten).


Echter, indien u beroep doet op de helpdesk, en aan de servicemedewerker vraagt te helpen bij het openen, wijzigen, of sluiten van formulierenin Scorion, moet deze noodgedwongen toegang krijgen tot u persoonlijke gegevens. U wordt daarvoor om toestemming gevraagd.

Het KBSG heeft zoals te lezen onder punten '2' en '4' de technische aspecten van het verwerken uitbesteed aan twee partijen die gelden als 'verwerker'.In de contracten met onze verwerkers zijn regels gesteld aan het inzien van persoonsgegevens en de manier waarop deze partijen met uw gegevens omgaan.Het KBSG voldoet hiermee aan de eisen die de relevante wetgeving stelt aan het gebruik maken van verwerkers.

6. Uw rechten als betrokkene

De stichting KBSG heeft de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan, daarom willen we u graag op de hoogte brengen van de rechten die u als 'betrokkene' heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens. Indien u één van deze rechten uit wil oefenen kunt u contact opnemen met taairaterces.[antispam].@kbsg.nl, het secretariaat zal uw mail binnen 10 dagen in behandeling nemen.

De rechten die u ingevolge de algemene verordening gegevensbescherming heeft zijn onder andere:

  • Het recht op inzage (artikel 15 AVG): dit recht bepaalt dat u ten allentijde u eigen gegevens in mag zien. Daarnaast bepaalt het artikel dat u altijd informatiemag opvragen over welke persoonsgegevens er over u verwerkt worden. U kunt uw gegevens zelf inzien en wijzigen via 'mijn KBSG', indien dit in onvoldoende mate tegemoet komt aan uw recht dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.
  • Het rechtop rectificatie (artikel 16 AVG):dit recht bepaalt dat u ten allentijde van de verwerkingsverantwoordelijke mag eisen dat de gegevens die over u worden bewaard juist zijn. Dit betekent ook dat u altijd mag eisen dat uw gegevens 'compleet' zijn. •Het recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG): dit recht staat ook wel bekend als het 'recht om te worden vergeten'. Het betekent dat u altijd mag eisen dat uw gegevens worden verwijderd. Dit betekent ook dat u uw toestemming voor een verwerking ten allentijde in mag trekken.
  • Het recht op een beperking van de verwerking (artikel 18 AVG): dit betekent dat u hetKBSG altijd mag vragen om haar verwerkingsactiviteiten t.a.v. uw gegevens te beperken tot bepaalde specifieke verwerkingen.
  • Het recht op overdraagbaarheidvan gegevens (artikel 20 AVG): dit recht bepaalt dat u hetKBSG altijd mag vragen om uw data over te dragen aan een andere verwerkeringsverantwoordelijke.
  • Het KBSG wil u er ook graag op wijzen dat u altijd een klacht in kan dienen over de verwerkingsactiviteiten van hetKBSG middels onze klachtprocedure.

7. Wijziging en contact

Het KBSG behoud ten allentijde het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren u dan ook om het privacy statement vaker te bekijken, mochten daar wijzigingen in optreden. Indien wij het privacy statement wijzigen zullen wij dit melden in de nieuwsbrief. De laatsteaanpassingen aan dit privacy statement zijn gedaan op 22februari 2019.

Voor vragen of opmerkingen over ons privacy statement, of privacy beleid in ruimere zin, kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen. Dit geldt natuurlijk ook als u een klacht inwil dienen, of één van uw rechten uit wil oefenen. Het KBSG is te bereiken via taairaterces.[antispam].@kbsg.nl

Secretariaat KBSG

Hambakenwetering 15

5231 DD 's-Hertogenbosch

E-mail: taairaterces.[antispam].@kbsg.nl

Website: www.kbsg.nl

RSIN nummer: 816578321

KVK nummer: 73008524

Telefoonnummer secretariaat: 073 - 2200 431

Bereikbaar: ma t/m do van 10:00 - 15:00 uur

KBSG

De stichting Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde is opgericht door KAMG, NVVG en GAV om namens de wetenschappelijke verenigingen in het domein sociale geneeskunde artsen in dit vakgebied te ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke herregistratie eisen betreffende evaluatie individueel functioneren (EIF).