Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen
 

Kwaliteits Bureau Sociale Geneeskunde


Wat is EIF?

Vanaf 2020 gelden de nieuwe herregistratie-eisen van het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Aan de nieuwe eisen voldoe je door deelname aan een geaccrediteerd systeem van evaluatie van je individueel functioneren. Daarnaast vereist de regelgeving ook periodieke evaluatie van het functioneren van de groep waarin je als geneeskundig specialist of profielarts werkt. Door deelname aan EIF ben je verzekerd van het goed uitvoeren van de nieuwe herregistratie-eisen.


De wetenschappelijke verenigingen KAMG, NVVG en GAV hebben deze herregistratie-eisen zo laagdrempelig, praktisch en effectief mogelijk uitgewerkt voor sociaal geneeskundigen. Daarbij is aangesloten bij de opzet en het functioneren van de bekende ICT-groepen.


Lees meer over het model voor de periodieke evaluatie van jouw functioneren. Wat houdt het in? Hoe gaat het in zijn werk? En vooral: hoe begin je? Onderstaand vind je de te volgen stappen.

 

1. Maak een eigen persoonlijk ontwikkelplan, je eigen Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

Aan welke kwaliteiten en (CanMEDS) competenties wil je extra aandacht gaan besteden om nog beter te functioneren in jouw vak? Het uitgangspunt van het evaluatiemodel is dat je altijd kunt ontwikkelen. Om beter ontwikkel-doelen voor jezelf te kunnen formuleren, ga je eerst informatie verzamelen. Onderstaande instrumenten zijn ontwikkeld voor EIF en helpen je daarbij:

 • Beoordeel je eigen ontwikkelpunten aan de hand van de competenties van een geneeskundig specialist in jouw tak van de sociale geneeskunde (zelfevaluatie-instrument)
 • Vraag een diverse groep van collega’s, medewerkers, leidinggevende, patiënten/cliënten, interne of externe ‘klanten’ om feedback (multi-source feedback).
 • Gebruik andere evaluatie-instrumenten, passend bij jouw werkzaamheden en behoeften.


Je hebt toegang tot een sjabloon voor een POP en de hiergenoemde instrumenten bij inloggen in je persoonlijke EIF dossier (Scorion).

 

2. Stel elk jaar je eigen POP bij

Hiervoor heb je de evaluatie-instrumenten tot je beschikking in Scorion, maar je kunt ook gebruik maken van andere informatie. Bijvoorbeeld feedback van je leidinggevende of collega’s, gesprekken met je ICT-groep of een leerbegeleider. Beschrijf je ontwikkeling, noteer wat wel en niet lukte ten aanzien van je ontwikkeldoelen, welke scholing leverde je wat op. Wanneer je wijzigingen aanbrengt in bijvoorbeeld je doelen, onderbouw je dat in je POP.

 

3. Houd je persoonlijk EIF dossier (portfolio) bij en zorg dat deze compleet is

Upload in je portfolio alle bewijsstukken van je ontwikkeling: Vul je EIF dossier met bewijsstukken van je ontwikkeling. Dus, vul je POP in, reflecteer jaarlijks op je doelen, vul elk jaar een zelfevaluatie formulier in en stel je POP bij. Upload ook eventueel andere evaluatie instrumenten of bewijsmateriaal van jouw ontwikkeling en verbeteracties.

 

4. Regel een gesprek met een gecertificeerde leerbegeleider

Een gesprek met een leerbegeleider over jouw persoonlijke ontwikkeling moet binnen elke herregistratiecyclus minimaal één keer plaatsvinden. In het digitale systeem via www.kbsg.nl vind je een lijst met gecertificeerde leerbegeleiders, een van hen nodig je vervolgens uit voor een evaluatiegesprek. In het gesprek neem je jouw ontwikkeling door aan de hand van je portfolio. De leerbegeleider accordeert het verslag van jullie gesprek en geeft aan dat je voldaan hebt aan de eisen met betrekking tot EIF voor je herregistratie bij het RGS.

Let op: de evaluatiegesprekken zijn nieuw en worden gefaseerd ingevoerd:

 • voor herregistratie in de eerste drie maanden van 2020 voeren profielartsen en geneeskundig specialisten het evaluatiegesprek met de leerbegeleider in per 2019;
 • voor herregistratie in de laatste negen maanden van 2020 en 2021, voeren profielartsen en geneeskundig specialisten het evaluatiegesprek met de leerbegeleider in per 2020;
 • enzovoort, telkens in de maanden of in het jaar voor herregistratie.


Je bent als er als herregistrerende arts zelf verantwoordelijk voor op tijd het volledige dossier in orde te maken.

 

5. Sluit je aan bij een ICT-groep

Voor je herregistratie moet je ook aantonen dat je deelnam aan een kwalitatief goede ICT-groep en dat je hebt deelgenomen aan evaluatie van het groepsfunctioneren. In het persoonlijk EIF-dossier vind je ook formats voor een gemeenschappelijk ontwikkelingsplan en evaluaties voor de ICT- groep. Deze groepsbewijstukken bewaar je (net als je groepsgenoten) in je eigen dossier en zijn onderdeel van jouw digitale portfolio.

 

 • De samenstelling en werkwijze van de ICT-groep moeten voldoen aan de eisen van je wetenschappelijke vereniging. Meer informatie over EIF vind u op de pagina EIF hoe doe ik dat?
 • Iedere ICT-groep heeft een voorzitter uit de eigen groep.
 • Iedere ICT-groep zorgt voor een verslag van elke ICT-bijeenkomst conform het format, dat te vinden is in het persoonlijk EIF dossier (Scorion).
 • Iedere ICT-groep start begin 2019 met het opstellen van een Groeps Ontwikkel Plan (GOP). Hierin beschrijven jullie kort welke ontwikkeling de groep het komende jaar wil door maken. Jaarlijks wordt dit plan aangepast. Ook dit format vind je in het persoonlijk EIF dossier (Scorion).
 • Je ICT-groep evalueert jaarlijks het eigen functioneren en groepsproces, bijvoorbeeld met behulp van de Team Ontwikkel Meter (TOM). Dit wordt vastgelegd in het jaarverslag van de ICT-groep. Deze uitkomsten kunnen aanpassingen in je GOP ondersteunen.
 • Eenmaal per vijf jaar wordt je groep gevisiteerd door de leerbegeleider. Deze geeft een bewijs van evaluatie af voor de herregistratie bij het RGS van de betrokken ICT-groepsleden. Omdat alle deelnemers van een ICT-groep onafhankelijke herregistratiedata hebben, hebben de wetenschappelijke verenigingen 5 jaar respijt gekregen om te zorgen dat de groepen zijn bezocht door een leerbegeleider. Tot die tijd zullen de individueel leerbegeleiders de jaarverslagen en groepsontwikkelplannen bekijken. KBSG verwacht groepsleerbegeleiders half 2021 kunnen starten met de gesprekken bij ICT-groepen.

Samenvattend geldt voor de herregistratie van profielartsen en specialisten in de periode 2020-2025 het volgende regime:

 • Alle ICT-groepen starten in 2019 met het opstellen en jaarlijks evalueren van het GOP. Het GOP en de jaarverslagen plaats je in je persoonlijk EIF Dossier.
 • Voor 2025 voer je als ICT-groep een gesprek met leerbegeleider.

6. Privacy en beroepsgeheim

Er vindt ook een 360 graden of multi-source feedback plaats in de vijfjaarscyclus. Daarnaast zijn er andere beoordelingsmogelijkheden op dagelijkse werkzaamheden. In het kader van EIF/het evalueren van het functioneren van een arts, kan het nodig zijn dat een feedbackgever kennis neemt van een dossier, consult, casus of document dat betrekking heeft op een cliënt. Dit is alleen mogelijk met toestemming van de cliënt. Een alternatief is een schriftelijke evaluatie, waarbij de relevante stukken geanonimiseerd aan de feedbackgever ter inzage worden aangeboden.

 

7. Kosten

Leden van een wetenschappelijke vereniging (NVVG, GAV of een vereniging onder de KAMG) betalen per herregistratiecyclus een bedrag van € 1000 (€40,00 per accreditatiepunt). Deze kosten zijn opgebouwd uit €200 bij de start en €800 voor het afrondingstraject. Bij inschrijving betaal je € 200 voor gebruik van het persoonlijke EIF-dossier systeem in Scorion. Dit is eenmalig per herregistratiecyclus en geeft je recht op gebruikt je persoonlijk EIF-dossier gedurende de gehele herregistratiecyclus. Daarnaast betaal je bij afronding van de cyclus € 800. Hiervan worden de leerbegeleidergesprekken en het verwerken van de uitkomst naar GAIA bekostigd. Voor de gesprekken van de leerbegeleiders met de ICT-groepen hoef je dus niet extra te betalen.


Als je geen lid bent van een wetenschappelijke vereniging (NVVG, GAV of een vereniging onder de KAMG) betaal je € 1200, d.w.z. € 300 bij inschrijving en € 900 bij afsluiting.

Secretariaat KBSG

Hambakenwetering 15

5231 DD 's-Hertogenbosch

E-mail: taairaterces.[antispam].@kbsg.nl

Website: www.kbsg.nl

RSIN nummer: 816578321

KVK nummer: 73008524

Telefoonnummer secretariaat: 073 - 2200 431

Bereikbaar: ma t/m do van 10:00 - 15:00 uur

KBSG

De stichting Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde is opgericht door KAMG, NVVG en GAV om namens de wetenschappelijke verenigingen in het domein sociale geneeskunde artsen in dit vakgebied te ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke herregistratie eisen betreffende evaluatie individueel functioneren (EIF).