Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen
 

Kwaliteits Bureau Sociale Geneeskunde


EIF: Evaluatie groepsfunctioneren en intercollegiale toetsing (ICT)


Onderdeel van EIF is een periodieke evaluatie van het groepsfunctioneren. Daarvoor moet je aantonen dat je deelnam aan een kwalitatief goede ICT-groep en aan evaluatie van het groepsfunctioneren in deze groep. De bewijstukken daarvan voeg je toe aan jouw digitale persoonlijke EIF-dossier (Scorion). Maar wat houdt het precies in en hoe begin je? Onderstaand vind je wat je nodig hebt voor de evaluatie van het groepsfunctioneren.


1. Sluit je aan bij een ICT-groep

 • De samenstelling en werkwijze van de ICT-groep voldoet aan de eisen van je beroepsvereniging (GAV, KAMG of NVVG).
 • Met de ICT-groep evalueer je jaarlijks ieders eigen functioneren en het groepsproces. De evaluatie wordt vastgelegd in het jaarverslag van de ICT-groep.
 • Eens per vijf jaar heb je met de groep een evaluatiegesprek met een externe, geaccrediteerde leerbegeleider. Deze externe leerbegeleider doet verslag van het evaluatiegesprek met het evaluatieformulier groepsfunctioneren. Hij/zij voegt het formulier toe aan het persoonlijke EIF-dossier van jou en dat van je collega’s in de ICT-groep en markeert het wanneer aan de eisen is voldaan.

Overgangsfase: Alle ICT-groepen starten in 2019 met het opstellen en jaarlijks evalueren van het GroepsOntwikkelPlan (GOP). Voor het organiseren van een evaluatiegesprek met de externe, gecertificeerde leerbegeleider krijg je vijf jaar de tijd. Dat geldt ook voor leden van de ICT-groep met een eerdere herregistratiedatum. Wanneer het gesprek dan nog niet is geweest, krijgt de betreffende arts eenmalig vrijstelling in de lopende cyclus en telt het gesprek mee voor de volgende herregistratiecyclus.


2. Voorwaarden voor ICT-groepen

Groepsgrootte en groepssamenstelling

 • De groep bestaat uit 4 - 12 deelnemers. In principe zijn dit vaste deelnemers. Eventuele wisselingen worden beschreven in het jaarverslag.
 • De groep heeft een voorzitter die ervaren is in de gehanteerde ICT-methodiek(en) (zie hieronder). De voorzitter heeft affiniteit met en liefst vaardigheden voor het begeleiden van ICT-groepen, bijvoorbeeld doordat hij/zij scholing hierin heeft gevolgd.
 • Tenminste 75% van de deelnemers is geregistreerd als sociaalgeneeskundig specialist (M&G of A&G) of profielarts KNMG1.

1Deze norm geldt de komende vijf jaar, daarna evalueren de wetenschappelijke verenigingen deze eis. Het streven is om uiteindelijk in deze 75% alleen geregistreerde specialisten mee te tellen, waarmee we aansluiten bij de eisen van andere geneeskundige specialisten. Profielartsen kunnen dan eigen ICT-groepen oprichten om te voldoen aan de herregistratie-eisen voor profielregistratie.

 • De leden van de groep verrichten voldoende overeenkomstige werkzaamheden. Op die manier vormt een collectief aanvaarde norm in uitvoering van het werk de basis van de groep. Tussen deelnemende leden mag geen sprake mag zijn van een hiërarchische verhouding. Niet binnen de groep, maar ook niet daarbuiten.
 • De groep biedt een veilig klimaat zodat deelnemers vrij en open kunnen deelnemen aan het groepsproces.
 • Alle deelnemers nemen actief deel aan het ICT-proces en verbinden zich aan de gehanteerde methodieken.

Tijdsinvestering
• Minimaal 8 uur per jaar, verdeeld over minimaal 3 bijeenkomsten.

Groepsontwikkelplan, jaarplan en verslaglegging

 • Vanaf 2019 stelt de groep eens per vijf jaar een Groepsontwikkelplan (GOP) op. Daarin beschrijven jullie welke ontwikkeling de groep de komende jaren wil door maken. Jaarlijks pas je dit plan aan of stel je bij. Tip: In jouw persoonlijke EIF-dossier (Scorion) vind je een handig format voor het GOP.
 • Elk jaar stelt de groep een jaarplan op. Hierin staan:
  1. de onderwerpen die de ICT groep wil bespreken in het komende jaar.
  2. uitgewerkte punten waar de groep dat jaar aan wil werken op basis van het GOP.
  Te denken valt aan punten ten aanzien van het ICT-groepsproces en ten aanzien van het verbeteren van het professioneel handelen in de praktijk als groep van professionals (sociaal geneeskundigen).
 • Van iedere bijeenkomst wordt door een verslag gemaakt. Hierin wordt vermeld:
  • Datum bijeenkomst
  • Namen deelnemers (voorletters, (meisjes)naam)
  • Behandeld onderwerp en gehanteerde ICT-methodiek
  • Gemaakte werkafspraken, besluiten en follow-up
 • De groep maakt jaarlijks een jaarverslag in van het format voor de jaarlijkse groepsevaluatie, zoals te vinden in Scorion. Alle deelnemers ontvangen een door de voorzitter ondertekend exemplaar, zodat ze het kunnen uploaden in het persoonlijke EIF dossier (Scorion).

Werkwijze

 • De ICT-groepen zijn zelfsturend. De deelnemers bepalen samen welk onderwerp hoe wordt besproken binnen de groep.
 • Het onderwerp dient de professionaliteit als sociaal-geneeskundig specialist te bevorderen.
 • Het onderwerp is beschreven in het jaarplan. Van tevoren is bekend wie het voorbereidt en volgens welke methodiek gewerkt wordt. Is vooraf geen onderwerp bekend? Dan stelt de groep een onderwerp en methodiek vast bij start van de bijeenkomst.
 • De gehanteerde methodiek(en)
  • voldoen aan de door de wetenschappelijke vereniging geaccrediteerde randvoorwaarden voor ICT-methodieken. De gebruikte methodiek(en) wordt(en) in het jaarverslag beschreven en verantwoord.
  • zijn voor alle deelnemers duidelijk (toegelicht en besproken).
  • passen bij de ingebrachte onderwerpen; een groep kan dus van meerdere methodieken gebruik maken.
 • Bij elke overgang naar een volgende fase licht de voorzitter het doel van de stap toe.
 • Tenminste eenmaal per jaar worden het proces en de gebruikte methodieken geëvalueerd en formuleert de groep verbeterpunten en worden deze meegenomen in het jaarverslag.

ICT of intervisie methodiek
Intervisie legt de nadruk op reflectie en ‘niet normerend’ kijken naar individueel handelen, persoonlijk leren. ICT richt zich op het toetsen van het handelen.
Methodieken voor ICT of intervisie moeten voldoen aan een aantal kenmerken:

 • systematische en cyclische werkwijze;
 • reflectie op persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de werksituatie;
 • gericht op het bevorderen van de kwaliteit van werken.
 • minimaal met de volgende stappen:
  • Probleem of toetsingsonderwerp beschrijven en/of inkaderen
  • Beeldvorming: wat is werkelijkheid en wat zou de norm moeten zijn
  • Oordeelsvorming: vergelijken van werkelijkheid met norm
  • Evaluatie (bijvoorbeeld individueel en als groep leerpunten, groepsgedrag, gedrag in vergelijkbare situaties of afspraken). Hieraan vooraf gaat het inventariseren van mogelijk te bespreken problemen in de groep en gezamenlijk een probleem kiezen.

Geaccrediteerde methodieken zijn:

 • Balint-methode
 • Incident methode
 • Speed-intervisie
 • “ICT in engere zin”

Zie bijvoorbeeld https://www.kessels-smit.nl/files/Intervisiemethodes.pdf

NB. Binnen een ICT-groep kunnen meerdere methodieken worden gehanteerd, afhankelijk van het onderwerp dat wordt besproken.

Ook andere methodieken kunnen worden gebruikt, zolang ze voldoen aan de genoemde kenmerken en ze onderbouwd worden met een beschrijving. In het jaarverslag en het evaluatiegesprek met de externe leerbegeleider over het groepsfunctioneren, wordt beargumenteerd waarom is gekozen voor een andere methodiek ten opzichte van de eerder genoemde, geaccrediteerde methodieken.


3. Formats en voorbeelden

Voor het Groepsontwikkelplan (GOP) en het jaarverslag zijn formatsontwikkeld.
Voor het evalueren van het groepsfunctioneren en ieders rol/bijdrage aan het groepsproces zijn vele instrumenten, apps en meters in de markt. De KBSG heeft een set/lijst met relevante vrage opgesteld die ICT-groepen kunnen hanteren bij het evalueren van het groepsfunctioneren. Het staat de ICT-groepen vrij om andere meetinstrumenten te gebruiken. Deze zijn vaak licentiegebonden en slechts tegen betaling beschikbaar.


4. 25 accreditatiepunten

Als de sociaalgeneeskundig specialist of profielarts de evaluatie van het individueel functioneren en/of de evaluatie van het groepsfunctioneren volledig heeft doorlopen en afgerond, wordt dit automatisch vanuit Scorion aangetekend in zijn/haar GAIA-dossier. Zodra in het GAIA-dossier de afronding van zowel de individuele evaluatie als de groepsevaluatie zijn verwerkt, worden 25 accreditatiepunten toegekend (als onderdeel van de benodigde 200 accreditatiepunten voor deskundigheidsbevordering per 5 jaar).

Alle accreditatie-uren (punten) voor ICT mogen, net zoals voorheen, worden opgevoerd in GAIA.


5. Leerbegeleiders

In het digitale systeem Scorion (via www.kbsg.nl) vind je een lijst met gecertificeerde leerbegeleiders en korte omschrijvingen.

Secretariaat KBSG

Hambakenwetering 15

5231 DD 's-Hertogenbosch

E-mail: taairaterces.[antispam].@kbsg.nl

Website: www.kbsg.nl

RSIN nummer: 816578321

KVK nummer: 73008524

Telefoonnummer secretariaat: 073 - 2200 431

Bereikbaar: ma t/m do van 10:00 - 15:00 uur

KBSG

De stichting Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde is opgericht door KAMG, NVVG en GAV om namens de wetenschappelijke verenigingen in het domein sociale geneeskunde artsen in dit vakgebied te ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke herregistratie eisen betreffende evaluatie individueel functioneren (EIF).